Lasenta Spa

Giảm giá 10% cho tất cả các gói khi sử dụng dịch vụ Spa, chương trình áp dụng trong thời gian từ 9am đến 2pm.