Địa chỉ:

57 Ly Thuong Kiet Street, Hoi An City,
Quang Nam Province,Vietnam

Điện thoại:

(+84) 510 3933 552
(+84) 510 3933 556

E-mail:

info@lasentahotel.com
Tải thông tin dưới dạng: vCard

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.